Rozbiórka a wyburzenie - jedno i to samo?

Zarówno w przypadku rozbiórki, jak i wyburzenia mówimy o pracach budowlanych zmierzających do likwidacji danego budynku. Z tego powodu oba te pojęcia przeważnie używa się zamiennie, choć według prawa budowlanego nie są równoznaczne. Tutaj możesz przeczytać, jak postrzegana jest rozbiórka, a jak wyburzenie budynku.

Rozbiórka według Prawa budowlanego

W art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) rozbiórka zaliczana jest do robót budowlanych. Dlatego też jej rozpoczęcie powinno być poprzedzone wydaniem decyzji o pozwoleniu przez właściwy urząd. Wniosek musi zawierać przede wszystkim:

  • zgodę właściciela obiektu,
  • szkic usytuowania budynku,
  • zakres i sposób prowadzonych prac,
  • formy zabezpieczenia ludzi i mienia,
  • projekt rozbiórki,
  • pozwolenia, uzgodnienia, opinie lub inne dokumenty pozostałych organów, które są wymagane przy zastosowaniu przepisów szczególnych.

Organ zobowiązany do wydania decyzji ma na to 65 dni. Uprawomocnienie następuje po kolejnych 14 dniach. Prace rozbiórkowe można rozpocząć szybciej w sytuacji, gdy obiekt zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia.

Czym jest wyburzenie?

Zgłoszenie rozbiórki wiąże się ze wskazaniem kierownika, który tak jak przy budowie ma obowiązek prowadzić dziennik, umieścić tablice informacyjne i zabezpieczyć teren. Natomiast wyburzenie oznacza jedynie jedną z form rozbiórki. Można je przeprowadzać na kilka sposobów:

  • wyburzanie termiczne – użycie gazów lub laserów, które uszkadzają strukturę za pomocą wysokiej temperatury;
  • wyburzanie wybuchowe – zastosowanie gazu rozprężającego lub materiałów wybuchowych (wymaga szczególnego zabezpieczenia terenu);
  • wyburzanie mechaniczne – powtarzalne uderzenia masywną kulą bądź cięcia piłami elektrycznymi.

Osoby przeprowadzające wyburzanie muszą mieć odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, by wstępnie zabezpieczyć budynek, bezpiecznie przeprowadzić prace wyburzeniowe oraz właściwie uporządkować teren.

Warto także dodać, że nie każdy obiekt wymaga pozwolenia na rozbiórkę. Nie jest ono potrzebne w przypadku obiektów niepodlegających pod pozwolenie na budowę, o ile nie funkcjonują jako zabytki. Pozwolenia nie trzeba także przy rozbiórce budynków o wysokości poniżej 8 m, jeśli odległość od granicy działki nie jest niższa niż połowa wysokości, budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie został zarejestrowany jako zabytek. Rozbiórkę, która nie wymaga pozwolenia, należy zgłosić do właściwego organu przed rozpoczęciem robót. Prace można zacząć po 30 dniach, jeśli nie wniesiono sprzeciwu.

Wróć do bloga